PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. 

UAB „Montessori akademija” vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais: 

− asmens duomenys renkami tik teisėtais tikslais; 

− asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai; 

− asmens duomenys nuolat atnaujinami; 

− asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai; 

− asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai. 

 1. SĄVOKOS 

1.1. Duomenų valdytojas – UAB „Montessori akademija” (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 305041388, registracijos adresas Vičiūnų g. 13, LT-45325 Kaunas

1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube puslapiuose ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik potencialių įstaigos klientų paieškų tikslui.  

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.). 

1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu. 

1.5. Slapukai (angl. – Cookies) – Įmonės interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje. 

 1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI 

2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka Įmonės paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan. 

2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan. 

2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan. 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. 

3.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais: 

3.2.1. Įmonės veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas. 

Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: 

 • Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Įmonė gauna pagal teisės aktus vykdydama Įmonės veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas ir kt. duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui. 
 • Įmonės skolininkų administravimo tikslu gali būti tvarkomi klientų (skolininkų, fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įsiskolinimo suma, informacija apie suteiktas prekes ir/ar paslaugas, kiti su įsiskolinimu susiję duomenys. ▪ Sutartys, PVM sąskaitos – faktūros ir kiti susiję dokumentai yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. ▪ Duomenys, susiję su Įmonės skolininkų administravimu, saugojami ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. 

3.2.2. Kandidatų į darbo vietas gyvenimo aprašymų (CV) duomenų bazės administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: 

 • Vardas (-ai), pavardės (-ės), gimimo data (amžius), gyvenamosios vietos adresas, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys. ▪ Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui ir nepasirinkus duomenų subjekto kandidatūros bei nesudarius su duomenų subjektu darbo sutarties, Įmonė ištrina kandidatų atsiųstus gyvenimo aprašymus (CV) ir kitus duomenis, nebent Įmonė yra gavusi kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtų pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju, duomenų subjekto duomenys, tvarkant juos automatiniu būdu saugomi vienerius metus nuo duomenų pateikimo dienos. Pasibaigus nurodytam duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, duomenų valdytojo atsakingi asmenys duomenis sunaikins per 1 (vieną) kalendorinę savaitę. Ilgesnis asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas kai asmens duomenys yra būtini ginčo/skundo atveju arba esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. 

3.2.3. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: 

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tema, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tekstas. ▪ Užklausų, komentarų ir nusiskundimų duomenys saugomi 1 kalendorinius metus nuo jų pateikimo. 

3.2.4. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio ugdymo paslaugų teikimas. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie esamų ir buvusių ikimokyklinio amžiaus vaikų, mokinių, tėvų (globėjų) asmens duomenys: 

 • Tėvų (globėjų) – vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, tel. numeris; 
 • Ikimokyklinio amžiaus vaiko, mokinio – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, lytis, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, klasė, mokslo metai, įvertinimai, asmens bylos numeris, duomenys apie sveikatą. ▪ Asmens duomenys yra saugomi tik tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytam tikslui pasiekti. Kai mokinio asmens duomenų nebereikia tvarkyti, priimamas sprendimas dėl jų sunaikinimo, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti suarchyvuoti pagal teisės aktų ar mokyklos vidinius lokalinius teisės aktus. 

3.2.5. Visuomenės informavimas apie Įmonės veiklą, dalyvavimą renginiuose, nuotraukų, filmuotos medžiagos skelbimas Įmonės internetiniame puslapyje, socialinio tinklo paskyroje ar skelbimų lentoje. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: 

 • Nufotografuotas ar nufilmuotas darbuotojo, ikimokyklinio amžiaus vaiko, mokinio ar kitų Įmonės renginiuose dalyvaujančių trečiųjų asmenų atvaizdas, vardas (-ai), pavardė (-ės), įvykio apibūdinimas, vieta, laikas. ▪ Asmens duomenys interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose skelbiami neribotą laiką. Esant duomenų subjekto prašymui, asmens duomenys naikinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. 

3.2.6. Įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos. ▪ Vaizdo stebėjimo kameromis gauti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 7 (septynių) kalendorinių dienų nuo jų užfiksavimo momento, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos). 

3.2.7. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai. 

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

4.1. Įmonė interneto svetainėje naudoja slapukus su tikslu tobulinti ir gerinti svetainės lankytojų patirtį. 

4.2. Įmonės interneto svetainėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys: 

4.2.1. Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia. 

4.2.2. Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Įmonės interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Įmonės interneto svetaine patirtį. 

4.2.3. Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Įmonės interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtume Įmonės interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. 

4.2.4. Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklama Įmonės interneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis. 2.3. Prieigą prie statistinių duomenų apie Įmonės svetainės lankytojus turi Įmonės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. 5-9 2.4. Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Įmonės partneriai, kurie teikia Įmonės interneto svetainės turinio valdymo įrankius. 

4.3 „Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie „Google Analytics“ įrankiu surinktų statistinių duomenų. Šiam teikėjui taikomi sutartiniai bei teisės aktuose numatyti įpareigojimai užtikrinti privatumą. 

4.4 Slapukais surinkti duomenys Įmonėje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. 

4.5 Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti adresu: AllAboutCookies.org. 

4.6. Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau: 

4.7 Šiuo metu Įmonės interneto svetainėje naudojami žemiau nurodyti slapukai:

4.8.  Šiuo metu internetinėje svetainėje https://www.montessoriakademija.lt/ naudojami šie slapukai:

Tipas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Domenas

Galiojimo terminas

Analitinis

__ga

Naudojamas įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį besilankant svetainėje

https://www.montessoriakademija.lt/

2 metai

_gat

Naudojamas kontroliuoti interneto tinklalapyje atliktų užklausų skaičiui.

1 minutė

_gid

Naudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti tinklapio lankytojus.

 

Funkcinis

PHPSESSID

Naudojamas lankytojo sesijai palaikyti.

Sesija

montessori-popup

Naudojamas informuoti lankytoją apie svetainėje naudojamus slapukus. 

1 mėnuo

Trečiųjų šalių

1P_JAR

Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo naudojimąsi tinklapiu ir aplankytas reklamų svetaines.

1 mėnuo

CONSENT

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

2 metai

NID

Naudojamas Google, seka vartotojo veiksmus tinklapyje, vietą, aktyvumą ir pirmenybinius pasirinkimus.

6 mėnesiai

AnalyticsSyncHistory

Naudojamas informacijai apie laiką, kai lankytojams buvo atliktas sinchronizavimas su lms_analytics slapuku, saugoti.

1 mėnuo

UserMatchHistory

Naudojamas „LinkedIn“ skelbimų ID sinchronizavimui.

1 mėnuo

bcookie

Naršyklės identifikavimo slapukas, skirtas unikaliai identifikuoti įrenginius, kurie pasiekia „LinkedIn“, kad būtų aptiktas piktnaudžiavimas platforma.

2 metai

Trečiųjų šalių

lang

Naudojamas lankytojo kalbos nustatymui atsiminti, siekiant užtikrinti, kad LinkedIn.com būtų rodoma kalba, kurią vartotojas pasirinko nustatymuose.

https://www.montessoriakademija.lt/

Sesija

li_gc

Naudojamas saugoti lankytojų sutikimą dėl slapukų naudojimo neesminiais tikslais.

2 metai

lidc

Naudojamas duomenų centro pasirinkimui.

1 diena

 1. SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

5.1. Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. 

5.2. Šiuo metu mūsų Įmonė turi paskyras:

5.3. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

6.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. 

6.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. 

6.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus. 4.4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. 

 1. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

8.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. 

8.2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai. 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

9.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą. 

9.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis. 

9.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. 

9.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas. 

9.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

9.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. 

9.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose. 

9.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. 

9.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

9.10. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

10.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę: teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@montessoriakademija.lt; žodžiu – telefonu: +37061310333; raštu – adresu: Vičiūnų g. 13, LT-45325 Kaunas. 

10.2 Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę. 

10.3. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

11.1. Duomenų subjektas turi: 

 • informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją; 
 • pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių. 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. 

12.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.montessoriakademija.lt 

12.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.montessoriakademija.lt